ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᓂᕐᓗ

Error message

Unable to fetch lists from Campaign monitor.

Facilitator Login

Forgotten Password?

ᓄᓇᕗᒥᐅᑦ ᓇᑉᐸᖏᑕ ᐅᖓᑖᓂ ᐃᓄᓕᒫᖅᓯᐅᑎᓄᑦ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑕᐅᕙᑉᐳᑦ ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᕙᒃᑭᓪᓗᑎᓪᓗ ᐊᑕᐅᒃᓯᒃᑯᐃᓐᓇᖓᔭᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᑕᖃᓐᖏᑉᐸᑕ ᐊᒥᓱᐊᓗᐃᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐊᔪᖅᓴᖅᑐᒻᒪᕆᐊᓘᒐᔭᖅᐳᑦ. ᐱᓗᐊᑦᑎᐊᒻᒪᕆᑉᐳᒍᑦ ᐱᓂᖅᓴᐅᒻᒪᕆᒃᑐᑕ ᐊᓯᓕᒫᑦᑎᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥ. ᑕᐃᒪᐃᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᑯᔪᒪᓐᖏᑕᑦᑎᓐᓂᑦ ᓴᖅᑮᑎᑦᑕᐃᓕᒪᑎᒋᐊᖃᖅᐸᕗᑦ, ᓲᕐᓗ "ᐊᔪᖅᓴᐃᓐᓇᖅᑐᐊᓘᓕᕐᓂᕐᒧᑦ."

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᑦᑎᓐᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᑕᐅᑐᒐᑦᑎᓐᓂ ᓄᓇᓕᖁᑎᑦᑎᓐᓄᑦ ᑎᑭᐅᑎᓂᐊᕈᑦᑕ ᐊᔪᖅᓴᕐᓂᖃᕈᓐᓃᖁᓪᓗᒍ ᐅᑯᓂᖓ ᑐᕌᒐᓂᑦ ᑎᑭᑕᐅᔪᒃᓴᓂᓪᓗ ᐱᓇᓱᒋᐊᖃᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ:

A. ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᔾᔪᓯᖅ ᐋᖅᑭᒋᐊᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓᓗ ᐃᑲᔫᑎᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓄᑦ

ᖃᓄᓕᒫᖅᑕᐅᓇᓱᓐᓂᐊᖅᐳᑦ ᑕᒪᑉᑕ ᐱᓇᓱᐊᒐᖅ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᔭᕆᐊᕐᓂᐊᕐᓗᒍ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓗᑎᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓵᑦ ᖃᑦᓯᒧᑦ ᑎᑭᐅᒪᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᐃᓚᓐᖓᐃᕕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᕙᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓐᖏᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐊᕐᒥᔪᒍᑦ ᐃᑲᔫᑎᑕᖃᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒍ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᐊᖅᑐᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓗᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᓂᑦ ᐃᑲᔫᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᓵᖅᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᐃᑦ.

B. ᐃᓄᓕᒫᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅᓴᐅᒋᐊᖁᓪᓗᑦ ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᔾᔪᓯᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᕆᐊᖅᑕᐅᓗᑎᓪᓗ ᐊᑐᐊᒐᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᓇᓱᒍᑎᒋᔭᐅᔪᓪᓗ

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑎᒪᓂᑦᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓚᐅᖅᐳᖅ ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᔾᔪᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒥᓱᓄᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ, ᑭᓯᐊᓂᑦᑕᐅᖅ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐱᓇᓱᒍᑎᖏᓪᓗ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕆᐊᖃᕐᓂᕆᔭᖏᑦ.

ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᔾᔪᓯᐅᑉ ᑎᑭᓐᓇᓱᒋᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔭᐅᓂᖅᓴᐅᑉᐸᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᖃᕋᔭᖅᐳᖅ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᔪᓕᒫᓄᑦ ᐃᓄᓕᕆᔭᐅᔪᑑᓐᖏᑦᑐᓄᑦ, ᒪᑯᓄᖓᑦᑕᐅᖅ ᐃᓄᓕᕆᕙᒃᑐᓄᑦ, ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᒥᐅᓕᒫᓄᓪᓗ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᓯᔾᔨᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᒪᑕ.

C. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᖅ ᐊᑭᑐᓗᐊᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᒡᓗᓄᑦ ᓇᓕᕌᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᓪᓗ

ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᖃᐅᔨᓇᓱᓪᓗᑕ ᐃᒡᓗᓂᑦ ᐊᑭᑐᓗᐊᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᓇᓕᕌᒐᒃᓴᓂᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖃᕐᒪᑕ ᐃᓅᓯᑦᑎᓐᓄᑦ - ᐊᑐᓃᓕᖓᓪᓗᑕ ᐃᓚᒌᖑᓪᓗᑕᓗ, ᓄᓇᖅᑲᑎᒌᖏᓐᓇᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖃᑦᑎᐊᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕈᑎᖃᑦᑎᐊᓂᕐᒧᓪᓗ.

D. ᑎᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᖏᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᓪᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᒡᓗᖃᕐᓂᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓄᓇᕘᒥ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐅᓂᖅᓴᓂᑦ ᓄᑦᑎᕐᓂᐅᕙᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ ᐃᒡᓗᖃᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓇᕋᖅᓯᒪᓂᖏᓪᓗ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᓱᓕ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᐸᑉᐳᖅ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓄᓕᒫᖅᓯᐅᑎᓂᑦ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖏᓐᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥ. ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᑎᒥᐅᖃᑎᒌᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓄᓕᒫᓂᓪᓗ ᐅᖃᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᒡᓗᖃᕐᓂᐅᑉ ᐱᕙᓪᓕᐊᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᕘᒥ.

There is currently no content classified with this term.